Přístup k informacím z katastru nemovitostí: Jak je to dnes a co můžeme očekávat do budoucna?

Od června 2021 mělo dojít k zásadnímu omezení volného přístupu do katastru nemovitostí. Nakonec však Český úřad zeměměřický a katastrální původní záměr přehodnotil, nicméně přesto k dílčím změnám došlo. Jaké změny v případě přístupu do katastru nemovitostí byly provedeny? Jaký vývoj v přístupu k informacím z katastru nemovitostí lze v budoucnu očekávat? O tom jsme hovořili s Matějem Bolkem, advokátem z advokátní kanceláře CEE Attorneys.

V polovině tohoto roku mělo dojít k omezení přístupu do katastru nemovitostí. K jakým změnám vlastně došlo?


Důvodem k omezení volného přístupu do katastru nemovitostí mělo být dle slov Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) údajné nezákonné vytěžování databáze nahlížení do katastru nemovitostí softwarovými roboty, čímž se výrazně zhoršil uživatelský přístup do aplikace. V důsledku toho mělo dojít k podstatnému omezení doposud volně přístupných údajů o nemovitostech. Nicméně i po tlaku veřejnosti katastrální úřad svůj krok přehodnotil a na poslední chvíli změnil tak, že k žádnému omezení v praxi nedošlo. 


Pokud tedy k omezení nedošlo, je katastr nemovitostí nadále přístupný široké veřejnosti?


S cílem omezení aktivit softwarových robotů se zavedla povinnost autorizace vstupu. Jako nepřihlášený uživatel musíte zadat kontrolní kód, a pokud je zadán správně, zobrazí se základní informace o nemovitostech a řízeních včetně uvedení vlastníků a účastníků příslušných řízení, jak jsme byli zvyklí doposud.

Jelikož je zapotřebí zadávat kontrolní kód opakovaně, tj. u každého požadovaného výstupu, nabízí portál katastru nemovitostí možnost registrace. Kromě ulehčení přístupu do katastru nemovitostí získáte v rámci registrovaného přístupu navíc řadu dalších funkcí, které dálkový přístup do katastru nemovitostí nabízí, jako například nahlížení do sbírky listin, hledání nemovitých věcí dle vlastníka nebo zjištění cenových údajů o konkrétní nemovitosti. K registraci lze především využít portálu národního bodu pro identifikaci, tzv. eidentitu, nebo si můžete založit účet přes aplikaci dálkového přístupu do katastru nemovitostí.


Jaké informace jsou tedy v současné době dostupné zdarma běžným neregistrovaným uživatelům?


Běžný neregistrovaný uživatel může vyhledat nemovité věci podle listu vlastnictví, parcelního čísla, čísla popisného či evidenčního, nebo podle adresy, a nemovitou věc si zobrazit na mapě. Zjistit také lze, zda je nemovitá věc některým způsobem chráněna, například zda jde o nemovitou věc v památkové rezervaci. Po zadání kontrolního kódu vám katastr nemovitostí poskytne údaje o vlastníkovi nemovité věci a obecné informace o omezení vlastnického práva, tj. zda je nemovitá věc zatížena věcným břemenem či zástavním právem. Nicméně pro bližší specifikaci omezení je již nutné pořídit placený výpis z katastru nemovitostí.


Proč podle vás nakonec k výraznějšímu omezení přístupu do katastru nedošlo?


Celé rozhodnutí o omezení přístupu do katastru nemovitostí bylo unáhlené, v podstatě ke změně mělo dojít během pár měsíců. Navíc dle mého názoru elektronické nahlížení do katastru nemovitostí fungovalo velice dobře a veřejnost si zvykla na určitý komfort v této oblasti. Těžko se mi posuzuje, zda konečné technické řešení je tím nejlepším kompromisem, nicméně jsem uvítal, že původní rozsah informací zůstal v katastru nemovitostí zachován, přestože k jejich získání vede o něco více kliknutí.


Neohrožuje taková změna princip formální publicity, vyplývající ze zákona?


Ve své podstatě nikoliv. Formální publicita znamená volný přístup údajů zapsaných ve veřejných seznamech, a za překážku nelze považovat požadavek na prokázání totožnosti osoby, která žádá o přístup do takového seznamu. Rovněž se za překážku nepovažuje ani poskytování údajů za úplatu, pokud je přiměřená. I když se tedy zdá, že se zde zasahuje do práv osob nebo že jsou zde narušeny zákonem stanovené principy, není tomu tak. Rozumím však tomu, že taková změna je vnímána spíše negativně, ale to přisuzuji tomu, že nahlížení do katastru nemovitostí nemělo ještě před několika měsíci prakticky žádná omezení.


Jaké jsou z Vašeho pohledu důvody pro omezování či neomezování přístupu k informacím z katastru nemovitostí?


Dle mého názoru stojí na jedné straně vcelku snadná možnost lidí si hlídat své nemovitosti a svá práva k nim, na druhé straně pak stojí užívání katastru nemovitostí pro obchodní účely, kdy informace v něm obsažené jsou dále zpracovávány a prodávány jako služba. Osobně však ani s takovým využitím v přiměřeném rozsahu problém nemám, naopak pro veřejnost mohou být i takové služby velice přínosné. Mohou například pomoci při rozhodování při koupi nemovitosti. V současné době ceny nemovitostí rostou a investice do nich je potřeba daleko více promýšlet. Relevantním argumentem pro určité omezení je tak zejména ochrana před zneužitím osobních údajů.


Myslíte si, že skutečně může být katastr nemovitostí v budoucnu veřejnosti nepřístupný?


Zajisté zde budou i v budoucnu tlaky na to, aby přístup do katastru nemovitostí zcela podléhal registraci, případně aby byl za úplatu. Ale žijeme v éře digitalizace všech aspektů našich životů, neumím si tak představit, že by užívání katastru nemovitostí mělo být po stránce obsahové omezeno více, než je nyní. Dle mého názoru elektronické nahlížení do katastru nemovitostí fungovalo a stále funguje velice dobře a preferoval bych, kdyby alespoň v současné podobě byl přístup do katastru nemovitostí zachován. Věřím tomu, že nakonec vždy převáží argument kontroly práv vlastníků nemovitostí pro širokou veřejnost, jelikož s rostoucími cenami nemovitostí lze také očekávat tendence protiprávně převádět nemovité věci. A současné nastavení přístupu do katastru nemovitostí umožní taková rizika alespoň částečně eliminovat.

 

Děkujeme za rozhovor.

 

 

Chcete se dozvědět více?

Jaká jsou nejčastější rizika při koupi nemovitosti? Co říkají majitelé nemovitostí? Jak to vidí odborníci? Přečtěte si náš článek Nejčastější rizika při koupi nemovitosti nebo využijte naši online poradnu.

 

Mgr. Matěj Bolek

Mgr. Matěj Bolek je advokátem v mezinárodní advokátní kanceláři CEE Attorneys, která byla založena v České republice, kde také sídlí její vedení. V současné době působí CEE Attorneys s více než 100 právníky v devíti zemích střední a východní Evropy. Nad tento rámec poskytuje svým klientům poradenství také v Číně, Dánsku, Indii, Japonsku, Německu, Švýcarsku a na Ukrajině, a to prostřednictvím spolupráce s lokálními advokátními kancelářemi. Matěj Bolek se specializuje v rámci své praxe zejména na poskytování právního poradenství v oblasti práva nemovitostí, včetně nemovitostních transakcí, dále v oblasti stavebního práva, obchodních korporací a také v oblasti sporové agendy.

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov