Zásady ochrany osobních údajů

v rámci aktivit společnosti NEMO Report s.r.o., se sídlem Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, IČ 08976031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 328566 (dále jen „NEMO Report“), provozovatel webových stránek https://www.nemoreport.cz (dále jen „webové stránky“) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 
Bezpečí vašich osobních údajů je naší prioritou.

 

Platnost od 20. června 2023

Preambule k ochraně vašeho soukromí a osobních údajů

 

Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás na prvním místě. S vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Níže vám podrobně popisujeme zásady ochrany vašeho soukromí a zpracování vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Pro účely těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady") mají níže uvedené termíny následující význam:

Osobními údaji jsou jakékoliv znaky, které člověka identifikují a odlišují. Jedná se např. o jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, věk, pohlaví, adresu, telefon, e-mail, osobní stav a občanství.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také pod zkratkou GDPR.

Článek I.
Identifikace Správce vašich osobních údajů

 

1.1 Společnost NEMO Report s.r.o., se sídlem Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, IČ 08976031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 328566, jako Správce osobních údajů vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování a ochraně vašich osobních údajů a o vašich právech.

1.2 NEMO Report je správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím webových stránek nemoreport.cz. NEMO Report spravuje osobní údaje buď přímo nebo prostřednictvím svých subdodavatelů jednotlivých služeb, přičemž však ve všech případech odpovídá příslušnému subjektu údajů jako by osobní údaje zpracovával NEMO Report sám. NEMO Report nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.3 Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů nebo výkonem vašich práv podle Nařízení nás můžete kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese info@nemoreport.cz nebo poštou na adrese sídla naší společnosti.

Článek II.
Vaše osobní údaje, které zpracováváme

 

2.1 Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme kontaktní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních zákazníků, kteří nám udělili souhlas, abychom je mohli oslovovat s obchodními nabídkami produktů a služeb (obchodní sdělení).

2.2 NEMO Report zpracovává osobní údaje, které mu klienti poskytli nebo osobní údaje, které získal o klientech na základě plnění smluvních povinností sjednaných s klienty. Konkrétně NEMO Report zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a) Základní identifikační údaje – Základní identifikační údaje jsou součástí každé objednávky služeb, registračního formuláře a nebo smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Můžete nám je sdělovat také prostřednictvím chatu nebo poptávkového formuláře.

 • Jednorázová objednávka - pokud se rozhodnete naše služby využít pouze jednorázově bez registrace, pak nám sdělujete váš e-mail, případně telefonní číslo, fakturační údaje, tedy jméno a příjmení/název společnosti,  IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu/sídla společnosti. 
 • Registrace - pokud provádíte objednávku služeb z uživatelského účtu zaregistrovaného zdarma na našich webových stránkách, pak nám sdělujete zejména osobní údaje: jméno a příjmení, email, případně telefonní číslo. Dále fakturační údaje: název společnosti, IČ, DIČ a adresu sídla. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 • Chatovací aplikace nebo poptávkový formulář - pomocí těchto komunikačních kanálů získáme email, telefon, popřípadě jméno a příjmení.

b) Kontaktní údaje – Mezi kontaktní údaje patří e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

c) Údaje pro plnění sjednaných služeb a uzavřených smluv – Pro plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek sjednaných služeb a uzavřených smluv, zpracováváme o vás pro tento účel základní identifikační údaje, kontaktní údaje a navíc údaje z předložených dokladů, komplexní údaje o vaší či vámi vybrané nemovitosti, číslo bankovního účtu a případně podpis (v případě elektronicky podepsané komunikace).

d) Údaje z webového prohlížeče 

 • Ve vašem webovém prohlížeči ukládáme cookies pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek NEMO Report; tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené technické záznamy. S informacemi o používání cookies na našich webových stránkách se můžete seznámit zde.
 • Dále zpracováváme geolokační údaje, které mohou typicky sloužit pro informace o nemovitostech ve vaší blízkosti podle určení polohy (pouze na vaše vyžádání) nebo také pro doporučení kontaktu na naše lokální partnery. Jedná se o údaje pro automatizované rozhodování, na základě kterých můžete být osloveni obchodní nabídkou.

e) Sběr analytických a jiných dat – Společnost NEMO Report nad rámec výše popsaných osobních údajů dále shromažďuje a zpracovává rovněž analytická data a informace o používání aplikace / webové stránky.   Jedná se zejména o:

 • typ zařízení;
 • IP adresa;
 • datum a čas příchodu na web;
 • datum a čas odchodu z webu;
 • doba strávená na webu;
 • internetový prohlížeč, ze kterého k nám přijdete;
 • počet zobrazených stránek na webu.

Tato data jsou od počátku anonymní, slouží čistě k identifikaci potenciálních problémů a chyb v aplikaci (webové stránce) a jejímu zdokonalení pro pohodlnější a plynulejší uživatelské ovládání. Všechna tato ostatní data uchováváme po dobu neurčitou. Uživatel nemá možnost si tato data prohlédnout, ani nemá možnost tato data smazat.

2.3 Informace o zpracování osobních údajů, které NEMO Report získává v souvislosti s výměnou dat s  jednotlivými partnerskými weby či aplikacemi,  ze kterých se mohou automaticky propisovat jak osobní údaje, tak i údaje o prověřovaných nemovitostech a/nebo prověřovaných fyzických či právnických osobách. Zpracování takto získaných osobních údajů se řídí těmito Zásadami. Osobní údaje prověřovaných třetích osob zpracováváme pouze pro účely plnění objednané Služby a nijak dále s nimi nenakládáme, ani je nevyužíváme k marketingovým a obchodním účelům.

a) Jedná se zejména o tyto zpracovávané osobní údaje:

 • jméno a příjmení, případně též rodné příjmení klienta a všechna předchozí příjmení; 
 • email; 
 • IP adresa.

b) Zpracovávané údaje třetí osoby:

 • jméno a příjmení prověřované fyzické osoby;
 • rodné číslo nebo datum narození prověřované fyzické osoby;
 • název prověřované právnické osoby;
 • identifikační číslo (IČ) prověřované právnické osoby.

c) Seznam partnerů, kterým je poskytována služba NEMO Report, v rámci které zpracováváme osobní údaje nebo údaje prověřovaných fyzických či právnických osob, abychom mohli poskytnout přehled předem definovaných informací k poptávané nemovitosti a/nebo k prověřované fyzické či právnické osobě a následně jej zaslali zpět na portál/do aplikace partnera: 

 • Bezrealitky – provozovatel webu bezrealitky.cz, společnost Bezrealitky s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 080 63 168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 312155. 
 • PLUTO-OLT, spol. s r.o.  – provozovatel aplikace NEMExpress, se sídlem Paříkova 910/9, 190 00 Praha, IČ: 26210576, DIČ: CZ26210576, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80025
 • M&M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město,  IČO: 27487768, DIČ: CZ27487768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14537.

Článek III.
Účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje

 

3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby NEMO Report, kterou si s námi sjednáváte a mohou být zpracovávány za následujícími účely: 

 • plnění smluvního vztahu (plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek vámi sjednaných služeb);
 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (především zvýšení bezpečnosti uživatelských účtů, ověření identity uživatele a předcházení podvodům);
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb;
 • provádění analýz a měření (v anonymizované podobě sbíráme statistická data např. o počtu zhlédnutí jednotlivých stránek, celkové návštěvnosti stránek, času stráveném na stránkách a zařízeních, prostřednictvím kterých jsou webové stránky prohlíženy);
 • účetní a daňové účely (máme zákonnou povinnost archivovat veškeré faktury a další doklady po stanovenou dobu);
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení (v souladu s platnou legislativou vám na základě vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce mohou být zasílána obchodní a marketingová sdělení - newslettery, z jejichž odběru se můžete kdykoliv odhlásit);
 • plnění našich povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, pokud dojde k jejich uplatnění;
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
 • automatizované rozhodování, včetně profilování.

Seznam osobních údajů z hlediska účelu jejich zpracování:

Kategorie osobních údajů

Účel zpracování

Jméno, příjmení / název společnosti poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte, plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely
Adresa trvalého pobytu/sídla poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte, plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely
IČ, DIČ poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte, plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely
Číslo účtu poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte, plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely
IP adresa zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření
E-mail poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte, plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely
Telefon poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte, plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, oslovení s obchodními a marketingovými sděleními
Komunikace na chatu zpracování na základě souhlasu, zlepšení kvality poskytovaných služeb

 

3.2 V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá NEMO Report vaše kontaktní údaje získané vaším aktivním souhlasem (který je následně ověřován) při objednání služby, resp. při uzavření smlouvy s NEMO Report, pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas prostřednictvím svého uživatelského účtu či kontaktu uvedeného v každém jednom obchodním sdělení.

Článek IV.
Kdo se k vašim osobním údajům dostane

 

4.1 Osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům NEMO Report a v míře nezbytné pro účely zpracování také dalším příjemcům podílejícím se na poskytování služeb a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • IT specialisté a dodavatelé zajišťující provoz webových stránek nemoreport.cz, marketingové analýzy a e-mailing;
 • poskytovatelé platebních služeb a platebních bran;
 • obchodní partneři zajišťující realizaci jednotlivých služeb (např. grafici, projektanti, advokáti apod.);
 • osoby ze skupiny NEMO Report podílející se na poskytování služeb.

4.2 V rámci výše popsaného oprávnění můžeme zároveň předávat/poskytovat vaše osobní údaje těmto subjektům:

 • Službě Brevo (Sendinblue Inc.), Ecomail (ECOMAIL.CZ, s.r.o.) nebo MailChimp (The Rocket Science Group, LLC) k rozesílání elektronických obchodních sdělení (přímý marketing);
 • našim daňovým, účetním a právním poradcům v souvislosti s uplatňováním našich práv.

Pokud budeme potřebovat předat vaše osobní údaje jiné osobě či subjektu uvedeným v bodě 4.1 a 4.2. čl.IV, musíme vás nejdříve požádat o souhlas. Bez vašeho souhlasu vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

4.3 Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, mohou být vaše osobní údaje předávány našim partnerům, kteří se zabývají poskytováním finančních i nefinančních produktů a služeb, podle odst. 2.1 těchto zásad ochrany osobních údajů.

4.4 Zpracování osobních údajů mohou pro NEMO Report provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, aby byla zaručena jejich ochrana a zpracování v souladu s právními předpisy.

4.5 Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci.

Článek V.
Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje zpracovávat

 

5.1 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytování a využívání našich služeb a nebo po dobu trvání vaší smlouvy s NEMO Report. Poskytování našich služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, s nimiž jste vyjádřili souhlas při sjednání služby a nebo při sjednání vaší smlouvy.

5.2 Po ukončení využívání naší služby anebo po ukončení vašeho smluvního vztahu s NEMO Report nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Uchováváme dokumenty, v nichž jsou vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (např. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, nebo zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.).

5.3 V případě zpracování osobních údajů na základě vámi uděleného souhlasu či na základě oprávněného zájmu k poskytování přímého marketingu, jsou vaše osobní údaje (resp. váš e-mail) zpracovávány po dobu 5 let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby uchováváme vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu našich práv.

5.4 Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let. V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním e-mailu na adresu info@nemoreport.cz. Osobní údaje, které o vás evidujeme v souvislosti s vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte.

5.5 Jakmile je naplněn účel zpracování osobních údajů a zároveň neexistuje žádný jiný účel zpracování, nebo v případě, že ke zpracování osobních údajů nemáme zákonný důvod, vaše osobní údaje neprodleně anonymizujeme nebo definitivně vymažeme z našich databází a informačních systémů.

Článek VI.
Jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji

 

6.1 Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Ve vztahu ke svým osobním údajům máte zejména následující práva:

a) Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům – můžete se nás kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
Máte právo získat na základě vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je NEMO Report nezískala od vás;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás.

b) Právo na opravu – pokud nejsou vaše osobní údaje, které o vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu (prostřednictvím kontaktu uvedeného níže).
Máte právo, aby NEMO Report bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách, našich akcích nebo pokud si budete přát smazat svůj uživatelský účet. 
Máte právo, aby NEMO Report bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na NEMO Report vztahuje;
 • vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle čl. V. apod.) a v takovém případě výmaz nelze provést.

d) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat. 
Máte tedy právo, aby NEMO Report omezil zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby NEMO Report mohl přesnost vašich osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a vy odmítnete výmaz vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití vašich osobních údajů;
 • pokud NEMO Report již vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody NEMO Reportu převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

e) Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme vám vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, které zpracováváme automatizovaně. Takové údaje vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat osobě/správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce/osoba souhlasí.

f) Právo vznést námitku – tedy právo, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování vašich osobních údajů, NEMO Report nebude vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

6.2 V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí apod. v souvislosti s vašimi osobními údaji či při realizaci vašich práv nás kontaktujte zasláním vaší zprávy na e-mailovou adresu info@nemoreport.cz, telefonicky na čísle (+420) 737 705 594 nebo dopisem na adresu sídla naší společnosti. 

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov