Všeobecné obchodní podmínky

společnosti NEMO Report s.r.o., se sídlem Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, IČ 08976031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 328566, pro používání online nástroje umístěného na webových stránkách na adrese www.nemoreport.cz.

 

Platnost od 20. června 2023

Článek I.
Vymezení pojmů

 

„Uživatel“ – osoba, využívající Služeb prostřednictvím Webových stránek. Každý Uživatel je povinen se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) řídit.

„Provozovatel“ – společnost NEMO Report s.r.o., se sídlem Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk, PSČ 288 02, IČ 08976031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 328566.

„Spotřebitel“ – člověk, který uzavírá Smlouvu o poskytnutí služeb s Provozovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a který je starší 18 let.

„Webové stránky“ – webové stránky www.nemoreport.cz.

„Systém“ – systém NEMO Report – online portál a veřejný objednávkový systém umístěný na Webových stránkách Provozovatele.

„Uživatelský účet“ – uživatelské rozhraní Uživatele vytvořené zdarma na Webových stránkách, do kterého je možno se opakovaně přihlašovat prostřednictvím uživatelského jména a hesla a přes které je Uživatel oprávněn objednávat Služby a Informace o nemovitostech, jakož i uchovávat elektronické dokumenty s výstupy Služeb, poskytnutých Provozovatelem.

„VOP“ – tyto všeobecné obchodní podmínky vydané Provozovatelem.

„Informace o nemovitostech“ – informace o Uživatelem vybraných nemovitostech, které Provozovatel poskytuje Uživateli, dle jeho výběru a platby – více v odst. čl. VI. VOP.

„Služby“ – činnosti Provozovatele poskytované Uživateli na základě Smlouvy o poskytnutí služeb definované v čl. VI. VOP.

„Ceník“ – seznam Služeb či balíčků Služeb s uvedením příslušné ceny (včetně DPH a všech souvisejících poplatků či jiných finančních úhrad). Ceník standardních Služeb je dostupný na webové stránce Provozovatele. V případě poskytování Služeb individuálního rozsahu je cena stanovena dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem.

„Smlouva o poskytnutí služeb“ – smlouva o poskytnutí Služeb uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb se Provozovatel zavazuje poskytnout Uživateli jím vybrané Služby a Informace o nemovitostech, za což se Uživatel zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu dle aktuálního Ceníku vydaného Provozovatelem.

„Občanský zákoník“ – zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Individuálně připravená smlouva“ – smlouva na míru pro B2B partnery, která specifikuje další detaily a podmínky spolupráce i poskytnutí služby. Tuto formu spolupráce má Provozovatel aktuálně uzavřenou s těmito partnery: PLUTO - OLT,  Bezrealitky, M&M Reality, Česká asociace pojišťoven,  ad.

Článek II.
Úvodní ustanovení

 

2.1 VOP upravují vzájemný vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem. Systém poskytuje Uživateli jím vybrané Služby a Informace o nemovitostech. Veškeré poskytnuté Informace o nemovitostech mají pouze informativní charakter.

2.2 Uživatelé berou na vědomí, že v rámci používání Systému jsou zpracovávány jejich osobní údaje, např. jméno, příjmení, adresa, IČ, fakturační data, e-mail, telefonní číslo. Veškeré informace o zpracování osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů.

Článek III.
Systém, Uživatelé a přístup

 

3.1 Systém je přístupný Uživatelům prostřednictvím Webových stránek nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou krátkodobých technických odstávek nutných pro pravidelnou údržbu nebo aktualizaci systému.

3.2 Uživatel se může prostřednictvím Webových stránek zdarma zaregistrovat do Systému, a tím vytvořit svůj Uživatelský účet, přes který si následně objednává od Provozovatele Uživatelem vybrané Služby. Pro jednorázové užití Služeb si Uživatel může Služby na Webových stránkách objednat i bez zaregistrování do Systému.

3.3 Zaregistrovaní Uživatelé v Systému mají prostřednictvím svého Uživatelského účtu výhodu opakovaného přístupu k Informacím o nemovitostech a Službách poskytnutých Provozovatelem. Přístup Uživatele do Uživatelského účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu, aby se předešlo riziku zneužití přihlašovacích údajů neoprávněnou osobou..

3.4 Uživatelský účet si Uživatel může v Systému vytvořit zdarma. Uživatel zde může objednávat služby, prohlížet data, sledovat přehled/historii dříve objednaných reportů, upravovat údaje v profilu, stahovat faktury, komunikovat s podporou NEMO Reportu. Hlavní část tvoří následující záložky (počet záložek, jejich názvy i obsah mohou být Provozovatelem měněny): (i) „Nový report“ – obsahuje rozhraní “Prověření nemovitosti” pro objednání Služby; (ii) „Moje reporty“ – obsahuje přehled reportů (objednaných Služeb); (iii) „Profil“ – obsahuje identifikaci Uživatele (jméno, příjmení, e-mail, fakturační údaje, doručovací adresa, bankovní účet a zda si Uživatel přeje zasílat e-mailem novinky a aktuality); (iv) „Odhlásit“ – umožňuje Uživateli odhlášení z jeho Uživatelského účtu.

3.5 Při registraci v Systému a při objednání Služeb bez registrace je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Uživatelem při registraci v Systému je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem při objednávání Služeb jsou ze strany Provozovatele považovány za úplné a správné.

3.6 K uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb dochází čtyřmi způsoby, a to podle toho, zda má Uživatel v Systému Provozovatele vytvořen svůj vlastní Uživatelský účet nebo si Služby objednává bez registrace, tj. bez nutnosti vytvoření Uživatelského účtu a nebo je do Systému Provozovatele přesměrován z partnerského webu:

a) v případě, že Uživatel není registrován a objednává jednorázovou Službu prostřednictvím Webových stránek, potřebujeme znát pro závazné objednání Služby: (i) identifikační údaje o nemovitosti, (ii) požadované Služby a Informace o nemovitosti, které mají být Provozovatelem poskytnuty, (iii) kontaktní e-mail, telefon (volitelně), způsob platby a případně také fakturační údaje. Poté Uživatel potvrdí svou závaznou objednávku Služby kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. V návaznosti na to je Uživateli doručen potvrzující e-mail Provozovatele se shrnutím objednávky a platebními údaji, čímž je mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí služeb;

b) k uzavření Smlouvy prostřednictvím Uživatelského účtu zaregistrovaným Uživatelem Systému dochází v záložce “Nový report” (název i obsah záložek může být Provozovatelem měněn). Uživatel provede objednávku Služby, a tu poté dále specifikuje a dokončuje. Po kontrole či uvedení chybějících údajů Uživatelem o: (i) objednávané Službě Provozovatele, (ii) identifikačních údajích nemovitosti, (iii) identifikačních údajích Uživatele (včetně fakturačních údajů), (iv) způsobu platby, (v) ceně za Služby, dojde k závěrečnému shrnutí objednávky, kterou Uživatel završí kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“, čímž dojde k finálnímu uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb;

c) v případě, že Uživatel objednává Službu typu měsíční tarif či předplacené dotazy do Systému, činí objednávku prostřednictvím Webových stránek, konkrétně v části Uživatelský účet po přihlášení. Závazná objednávka obsahuje: (i) identifikační údaje společnosti, včetně kontaktní e-mailové adresy a fakturačních údajů, (ii) požadovanou Službu (Uživatel učiní výběrem z nabízených možností), (iii) cenu za objednanou Službu. K finálnímu uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb dojde poté, jakmile Uživatel klikne na tlačítko „Závazně objednat“ v závěrečném shrnutí objednávky. Adresy nemovitostí se pak zadávají postupně až při čerpání kreditů a to buď přímo na Webových stránkách Poskytovatele nebo na partnerských webových stránkách propojených přes API klíč;

d) k uzavření smlouvy dochází i čtvrtým způsobem - Individuálně připravenou smlouvou na míru pro B2B partnery, která specifikuje další detaily a podmínky spolupráce i poskytnutí služby. Uživatel je na Webové stránky Poskytovatele přesměrován z partnerského webu, ze kterého se mohou údaje Uživatele i prověřované nemovitosti a/nebo prověřované fyzické či právnické osoby do objednávky propsat.  

3.7 Poskytnutí Služeb a Informací o nemovitostech a/nebo fyzických či právnických osobách Provozovatelem je placenou službou dle platného Ceníku vydaného Provozovatelem a platí vždy aktuální cena ke dni objednávky Uživatele. Poskytnuté Služby a Informace o nemovitostech je Uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu Provozovatele je zakázáno.

Článek IV.
Práva a povinnosti Provozovatele

 

4.1 Provozovatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky a rovněž zajišťovat:

a) průběžnou aktualizaci technologií nutných pro funkčnost a zabezpečení Systému a Webových stránek;

b) průběžnou optimalizaci relevantních částí Systému pro mobilní a desktopová zařízení, nové verze prohlížečů a pro zajištění správného fungování Systému;

c) monitoring Systému a jeho částí a monitoring Webových stránek, na kterých je Systém umístěn, zejména s ohledem na zajištění dostupnosti a zvýšení zabezpečení Systému;

d) zabezpečit data a zařízení proti jakémukoli možnému zneužití, zejména antivirovým programem a dalšími vhodnými opatřeními.

4.2 Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či újmu, která Uživateli vznikne v důsledku toho, že bude Systém nedostupný nebo bude mít omezenou funkčnost. Systém může být nedostupný i po delší časový úsek, např. z technických důvodů na straně Provozovatele, z důvodu technických problémů na straně poskytovatele webhostingových služeb či z důvodu nedostupnosti systému spolupracujících partnerů, odkud Provozovatel čerpá Informace o nemovitostech k poskytování Služeb; ani v uvedených případech Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu, která Uživateli vznikne. V případě nedostupnosti Systému po dobu delší než 5 pracovních dnů kontaktuje Uživatel, který má měsíční tarif nebo předplacené dotazy do Systému dle platného Ceníku, Provozovatele za účelem dohodnutí změny Smlouvy o poskytnutí služeb, která by situaci smírně narovnala. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli újmu, která Uživateli vznikne v důsledku zásahu vyšší moci.

4.3 Provozovatel neodpovídá za zneužití informací Uživatele a jakékoliv újmy způsobené v souvislosti s tímto zneužitím, pokud k tomuto došlo na základě porušení mlčenlivosti či neopatrného nakládání Uživatele s přihlašovacím jménem a heslem k jeho Uživatelskému účtu (viz povinnost podle čl. V. odst. 5.1 písm. e VOP).

4.4 Provozovatel je oprávněn i bez předchozího upozornění:

a) kdykoli zrušit či deaktivovat Uživatelský účet Uživatele nebo přístupové údaje k němu v případě, že Uživatel poruší tyto VOP;

b) kdykoli omezit, upravit či změnit způsob fungování Systému, případně po předchozím upozornění Uživatele, učiněného alespoň s 30denním předstihem, Systém zcela ukončit;

c) kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu, který je fiktivní či duplicitní, případně který je neoprávněně vytvořený na jinou osobu;

d) kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu, který obsahuje nepravdivé údaje;

e) kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživateli byl v minulosti Uživatelský účet smazán v důsledku porušování těchto VOP a Uživatel se s Provozovatelem nedohodli na způsobu vyrovnání;

f) kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživatel porušuje nebo navádí k porušování právních předpisů, dobrých mravů, obchodní soutěže či v případě, že poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo Systému nebo některého z dalších Uživatelů;

g) kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživatel více než 2 roky nevyvinul v Systému žádnou aktivitu ani neprovedl žádnou platbu.

4.5 Využitím práv Provozovatele uvedených v odst. 4.4 čl. IV. VOP není dotčeno jeho právo na náhradu škody či nemajetkové újmy, které mu vůči Uživateli vzniklo v důsledku porušení povinností Uživatele dle těchto VOP nebo příslušných právních předpisů.

4.6 V případě, že Provozovatel obdrží od Uživatele reklamaci, potvrdí Provozovatel Uživateli přijetí informace o reklamaci na Uživatelem uvedenou e-mailovou adresu. Poskytovatel je povinen rozhodnout o reklamaci do pěti pracovních dnů. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci Uživatele včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel s Uživatelem nedohodnou jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Je-li vada odstranitelná, bude Provozovatelem taková vada Služby odstraněna, nebo se Uživatel může domáhat přiměřené slevy z ceny za poskytnutou Službu. Nelze-li vadu odstranit, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za poskytnutou Službu, nebo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí služeb. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Provozovatel povinen Uživatele informovat e-mailem.

Článek V.
Práva a povinnosti Uživatele

 

5.1 Přijetím VOP se Uživatel zavazuje:

a) nezneužívat Systém k činnostem příčícím se dobrým mravům či právním předpisům;

b) užívat Systém pouze takovým způsobem, který jej nepřetěžuje;

c) v případě, že je Uživatel fyzickou osobou, musí před zřízením Uživatelského účtu dovršit věk 18 let;

d) uvést při zřízení Uživatelského účtu pravdivé a přesné údaje a zároveň tyto údaje udržovat v rámci Uživatelského účtu neustále aktuální;

e) zachovávat mlčenlivost a patřičně chránit veškeré informace nezbytné k přístupu do jeho Uživatelského účtu tak, aby nedošlo k jejich zneužití třetími osobami;

f) zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele či Systému;

g) počínat si tak, aby nezpůsobil jakoukoli újmu Provozovateli, a v případě, že svým jednáním způsobí Provozovateli újmu, pak tuto nahradit;

h) platit Provozovateli odměnu ze Smlouvy o poskytnutí služeb dle platného Ceníku, resp. dle smluvní ceny sjednané mezi Uživatelem a Provozovatelem.

5.2 Přijetím těchto VOP bere Uživatel na vědomí, že:

a) každý Uživatel plně odpovídá za to, že veškeré osoby mající přístup a oprávnění užívat jeho Uživatelský účet, budou dodržovat tyto VOP;

b) se vzdává práva domáhat se po Provozovateli náhrady újmy, která mu bude (může být) způsobena při používání Systému. Provozovatel bere na vědomí, že se tímto způsobem nelze vzdát práva na náhradu újmy způsobené Uživateli na přirozených právech nebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;

c) souhlasí s používáním Systému podle pravidel uvedených v těchto VOP;

d) je oprávněn kdykoli ukončit používání Systému a zrušit svůj Uživatelský účet.

5.3 Uživatel nesmí vyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušení bezpečnosti sítě, zejména obcházení bezpečného přihlašování do Systému, získávání hesel jiných Uživatelů apod.;

5.4 Uživatel je povinen vytknout Provozovateli vadu Služby, kvůli které ji reklamuje, a to bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy vadu zjistí, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí Služby. Při uplatňování reklamace může Uživatel využít elektronický kontaktní formulář Provozovatele na Webových stránkách (v sekci Kontakt), nebo zaslat svou reklamaci e-mailem na adresu elektronické pošty Provozovatele (viz čl. X. odst. 10.5 VOP), nebo písemně na adresu Provozovatele pro doručování (viz čl. X. odst. 10.5 VOP). Není-li reklamace vyřízena v zákonné lhůtě, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí služeb. Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění. Uživatel není oprávněn uplatňovat vady Služeb, které jsou Provozovatelem poskytovány bezúplatně;

5.5 Uživatel, který sdělil osobní údaje třetí osoby za účelem prověření ve veřejných registrech (viz některé datové zdroje, uvedené v čl. VI. odst. 6.5), souhlasí, že se stávají součástí databáze Provozovatele, a zavazuje se o možnosti uplatnění práva být zapomenut prokazatelně poučit osobu, jíž se poskytnuté osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak Uživatel neučiní a uvede Provozovateli osobní údaje třetí osoby bez jejího výslovného souhlasu a poučení, nese za dané odpovědnost.

Článek VI.
Služby poskytované Provozovatelem

 

6.1 Provozovatel nabízí Uživateli variabilní balíčky Služeb specifikovaných blíže na Webových stránkách a v Ceníku. Výběrem z těchto nabízených Služeb a vytvořením závazné objednávky a jejím potvrzení ze strany Provozovatele dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb – více v čl. III. VOP.

6.2 Základní Službou Provozovatele je poskytnutí Informací o nemovitosti a/nebo fyzické či právnické osobě, které Uživatel požaduje a objednává v přehledné a komplexní formě nazvané „NEMO Report“. NEMO Report je poskytován Provozovatelem výhradně v elektronické podobě – formou odkazu na online verzi NEMO Reportu, v rámci Uživatelského účtu pro registrované Uživatele Systému a/nebo zasláním dokumentu ve formátu PDF v příloze e-mailové zprávy.

6.3 Obsahem NEMO Reportu je Uživatelem zvolený a zaplacený okruh Informací o nemovitosti, resp. nemovitostech a/nebo fyzických či právnických osobách. NEMO Report je rozdělen do strukturovaně a přehledně oddělených částí, kam se propisují data a informace ze zdrojů a na ně mohou navazovat další funkcionality, jako komentáře, hodnocení, souhrnný přehled všech rizik, odkazy na zdroje, odkazy na online poradnu, a podobně. Součástí reportu může být také odkaz nebo nabídka na další služby, zejména služby třetích stran, případně poptávkový formulář nebo chat, kde se Uživatel může doptat na další informace nebo poptat další Služby.

6.4 Provozovatel poskytuje také další Služby, např. API služby, dále konzultace, zpracování informací, vytváření specifických reportů, datové analýzy, integrace mapových podkladů, zprostředkování služeb pro partnery a třetí strany, IT služby a jiné.

6.5 Služby poskytované Provozovatelem Uživateli vycházejí z následujících dat a zdrojů:

a) z Katastru nemovitostí ČR (www.cuzk.cz) – základní Informace o nemovitostech, tj. data, která v rámci placených (i neplacených) webových služeb dálkového přístupu poskytuje katastr nemovitostí, především informací uvedených ve výpisu z listu vlastnictví; 

b) od Intermap Technologies, s.r.o., a CEDA Maps a.s. – rizika povodní/záplav včetně související orientační mapky;

c) výřez mapy s vyznačením nemovitosti (https://openstreetmap.cz);

d) údaje z Portálu živnostenského podnikání (https://www.rzp.cz/portal/cs/) – rating obcí a  počet registrovaných sídel společností na daném čísle popisném;

e) údaje z exekučního rejstříku (www.ceecr.cz);

f) údaje z insolvenčního rejstříku (https://isir.justice.cz);

g) hluková zátěž (https://geoportal.mzcr.cz/SHM2017/);

h) radonové riziko (https://mapy.geology.cz/radon/);

i) územní plány – zdrojová data sbíráme z lokálních mapových aplikací územního plánování (integrovaná část České republiky v rámci automatizovaných procesů):
Kraj Vysočina https://mapy.kr-vysocina.cz/pupo_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=61cce275226a49a69c5b95254afda53d&/ 
Liberecký kraj https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/mapviewer/index.html?webmap=4956f57a53844359908b33ae71d790d4 
Karlovarský kraj https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/Zasadyuzemnihorozvoje 
Středočeský kraj https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
Olomoucký kraj http://uap.olkraj.cz 
Jihomoravský kraj https://mapy.jmk.cz/itcl/#wmcid=11098 
Brno https://gis.brno.cz/ags/upmb/ 
Moravskoslezský kraj https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemniplanyobci 
Ostrava https://mapy.ostrava.cz/uha/mapa2/

j) spolehlivost plátce DPH, zdroj: https://adisrws.mfcr.cz

k) kontrola, zda není adresa na obecním úřadě, zdroj: https://www.zivefirmy.cz/ 

l) kontrola platnosti dokladů, zdroj: https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/

m) kontrola, zda není osoba hledaná, zdroj: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/Vyhledavani.aspx

6.6 Rozsah poskytnutých Informací o nemovitostech a/nebo fyzických či právnických osobách vždy závisí na jejich dostupnosti v okamžiku zadání objednávky Uživatelem.

6.7 Mimo integrované aplikace a zdroje dat Provozovatel zpracovává také část služeb individuálně. Především jde o takové služby, které nelze integrovat nebo automatizovat plošně na celou Českou republiku nebo lokálně, popř. taková služba může být veřejně i neveřejně dostupná, nicméně ještě nebyla do systému NEMO Report integrována. Může jít o různé mapové aplikace, ale také o část služeb a informace, které je potřeba z jejich povahy, odbornosti nebo náročnosti zkontrolovat, nastudovat, analyzovat a rozhodnout, kterou jejich část a jak použít v rámci poskytované služby. Mezi takové služby patří zejména prověření aktuálních konkrétních informací z územního plánování, přístupnosti nemovitosti k veřejné komunikaci, existence inženýrských sítí, telekomunikace. Stejně tak prověření možné existence staveb nezapsaných v katastru nemovitostí nebo jiný, individuální požadavek zákazníka/uživatele. Popř. může Provozovatel nabídnout zprostředkování dalších Služeb u našich partnerů (např. právní služby apod.).

6.8 Provozovatel je společností, která pracuje s daty z jiných zdrojů, jejichž není vlastníkem a není ani odborníkem v jednotlivých oborech. Proto si Provozovatel vyhrazuje právo na chybu v Informacích o nemovitostech a/nebo v Informacích o fyzických či právnických osobách. Uživatel bere na vědomí, že tyto Informace o nemovitostech a/nebo Informace o fyzických či právnických osobách jsou právně nezávazné, jelikož Provozovatel pouze přebírá Informace o nemovitostech a/nebo Informace o fyzických či právnických osobách a poskytuje Služby na základě dat poskytnutých od spolupracujících subjektů/zdrojů (viz čl. VI. odst. 6.5 VOP), které následně může opatřit komentářem/tipem/doporučením, jenž nemá povahu odborné informace či rady. Provozovatel doporučuje Uživateli každý záznam řešit individuálně s odborníky v daném oboru, jejichž kontakt může Provozovatel Uživateli na vyžádání zprostředkovat.

6.9 Nabízené Služby budou Provozovatelem poskytnuty až po jejich zaplacení Uživatelem. U placených Služeb má Uživatel možnost uhradit platby platební kartou po internetu prostřednictvím platební brány ComGate a nebo bankovním převodem. Online platby pro Provozovatele zajišťuje platební brána ComGate; poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

6.10 Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že je cena uvedena bez DPH, je cena uvedena včetně DPH.

6.11 Vlastní-li Uživatel slevový kupón, může jej při uzavírání Smlouvy o poskytnutí služeb použít. Za slevové kupóny, mající omezenou dobu platnosti, anebo slevové kupóny, jejichž platnost vypršela, nelze požadovat od Provozovatele náhradu. Byla-li Uživatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí služeb bez použití slevového kupónu, přestože takový kupón Uživatel vlastní, nelze na Provozovateli vymáhat dodatečné použití slevy z kupónu. Použití více slevových kupónů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb není možné, stejně tak nelze použít slevu na zlevněné kupóny, slevy sčítat ani se domáhat slevy na Služby, ke kterým nebyla sleva Provozovatelem vyhlášena.

Článek VII.
Původ a důvěryhodnost poskytovaných informací

 

7.1 Uživatel bere na vědomí, že:

a) Provozovatel za účelem zpřístupnění maximálního možného množství Informací o nemovitostech nebo fyzických či právnických osobách a Služeb spolupracuje s partnery a vychází z veřejných či neveřejných rejstříků a seznamů jako např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, exekuční a insolvenční rejstřík a jiné (viz čl. VI. odst. 6.5 VOP); 

b) Provozovatel upozorňuje Uživatele, že uvedené Informace o nemovitostech a/nebo fyzických či právnických osobách byly poskytnuty třetí stranou resp. jiným subjektem do Systému Provozovatele, a to bez možnosti Provozovatele ověřit jejich správnost či úplnost;

c) Provozovatel je vázán povinností mlčenlivosti. Systém je neustále doplňován Provozovatelem v závislosti na spolupráci s třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za chyby či nedostatky dat uložených v databázích Systému, ani za jejich úplnost. Provozovatel ani s ním spolupracující třetí osoby nenesou odpovědnost za újmu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla přímo či nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Systému, resp. Provozovatele.

Článek VIII.
Disclaimer Intermap Technologies

 

8.1 Autorská práva a duševní vlastnictví

8.1.1 Obsah databáze s daty o riziku povodní/záplav je chráněn autorskými právy společnosti Intermap Technologies, s.r.o., a vlastníků dat v databázi obsažených.

8.2 Odpovědnost za obsah

8.2.1 Společnost Intermap Technologies, s.r.o., vynaložila maximální možné úsilí při modelování map nebezpečí povodně a z nich vytvořených tarifních zón České asociace pojišťoven (ČAP) ve snaze nasimulovat skutečný stav chování přírodních jevů pro potřeby pojišťovnictví. Na informace zde zveřejněné se nevztahuje žádná záruka správnosti, přesnosti, aktuálnosti, dostupnosti a úplnosti. Intermap Technologies, s.r.o., nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody vzniklé nesprávným použitím nebo použitím nesprávných a neúplných informací. Intermap Technologies, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za tržní hodnotu nemovitostí a za dopady na její změnu v důsledku aplikace informace o povodňovém nebezpečí. Společnost Intermap Technologies, s.r.o., tuto odpovědnost vylučuje jak vůči Uživateli, tak i vůči jeho koncovým klientům.

8.2.2 Intermap Technologies, s.r.o., nezaručuje bezprostřední opravu případných nesprávných údajů na základě požadavků fyzické nebo právnické osoby.

8.2.3 ©2023 Intermap Technologies, s.r.o.
Nositelem autorských práv k zobrazovaným povodňovým zónám je společnost Intermap Technologies, s.r.o. Všechna práva vyhrazena..

8.2.4 ©2023 CEDA Maps a.s.
Nositelem autorských práv k zobrazeným mapovým podkladům je společnost CEDA Maps a.s. Všechna práva vyhrazena.

8.2.5 Vykonavateli autorských práv k ostatním datům jsou jejich vlastníci. Jména subjektů a produktů, pokud jsou ochrannými známkami, jsou ochrannými známkami jejich vlastníků.

8.3 Další ujednání / licenční podmínky

8.3.1 Uživatel se zavazuje k využívání databáze s daty o riziku povodní/záplav za účelem výkonu své podnikatelské činnosti (např. odhadci, realitní makléři, finanční poradci, apod.) nebo pro soukromou potřebu.

8.3.2 Uživatel uznává veškerá autorská práva společnosti Intermap Technologies, s.r.o., a zavazuje se je při užívání získaných informací plně respektovat.

8.3.3 Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem dále šířit a zveřejňovat číslo rizikové zóny nebo míru rizika v jakékoliv podobě. V rámci své podnikatelské činnosti je Uživatel oprávněn uvádět číslo rizikové zóny v dokumentu/odhadu/odborném posudku apod., který připravuje pro svého klienta. Číslo rizikové zóny, míra rizika, mapa či výřez musí být vždy nedílnou součástí dokumentace/odborného posudku/odhadu či jiného dokumentu a nelze je dále jakkoliv komerčně využívat či šířit a poskytovat třetím osobám, i bezúplatně.

8.3.4 Práva a povinnosti vyplývající z tohoto ujednání autorských práv a licenčních podmínek přechází i na případné právní nástupce smluvních stran.

8.3.5 Uživatel prohlašuje, že výše uvedené informace bere na vědomí a zavazuje se postupovat v souladu s nimi.

Článek IX.
Sdělení pro Spotřebitele

 

9.1 Aby Provozovatel plně vyhověl veškerým aplikovatelným vnitrostátním právním předpisům a nařízením Evropské unie, pak v tomto článku VOP poskytuje veškeré povinné informace, které je povinen Uživateli v postavení Spotřebitele poskytnout (zejména v souladu s § 1811, § 1820 a jiné občanského zákoníku). Níže uvedené informace, resp. práva a povinnosti, se tedy vztahují pouze na Uživatele v postavení Spotřebitele.

9.2 Uživateli nebudou nad rámec ceny za Služby dle aktuálního Ceníku účtovány jakékoli poplatky a náklady navíc za prostředky komunikace na dálku, které budou Uživatelem využívány za účelem komunikace, vyjednávání a uzavření Smlouvy o poskytnutí Služeb. To znamená, že za komunikaci Provozovatele s Uživatelem prostřednictvím internetu nebo telefonicky nejsou účtovány žádné servisní poplatky. Celkové poplatky spojené s veškerou komunikací Provozovatele s Uživatelem závisí na Uživatelově poskytovateli telefonických služeb nebo internetového připojení. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli vzniklé náklady v této souvislosti a tyto náklady Uživateli neuhradí.

9.3 Orgány, které dohlíží na podnikatelské činnosti Provozovatele a kterým Uživatel může adresovat stížnosti, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V EU je Uživatel může adresovat Evropskému spotřebitelskému centru (evropskyspotrebitel.cz) a inspektorovi ochrany údajů Evropské komise.

9.4 VOP i Smlouva o poskytnutí služeb jsou vyhotovovány v jazyce českém. Uživatel prohlašuje, že českému jazyku, tj. veškerému obsahu VOP a Smlouvy o poskytování služeb, rozumí.

9.5 Cena za Služby uvedená v aktuálním Ceníku je úplná a zahrnuje veškeré náklady Provozovatele spojené s jeho Službami, a to včetně daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů. Provozovatel si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen v Ceníku.

9.6 Uživatel je oprávněn od Smlouvy o poskytnutí služeb odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Informaci o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služeb může Uživatel Provozovateli doručit prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře Provozovatele na Webových stránkách (v sekci Kontakt), nebo zasláním e-mailem na adresu elektronické pošty Provozovatele (viz čl. X. odst. 10.5 VOP), nebo písemně na adresu Provozovatele pro doručování (viz čl. X. odst. 10.5 VOP). Vzhledem k povaze poskytovaných Služeb, bere Poskytovatel uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb jako pokyn Uživatele započít s poskytováním Služeb ihned po uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb, tzn. před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služeb. Jinými slovy, uzavřením Smlouvy o poskytování služeb Uživatelem bude Provozovatelem považováno za žádost Uživatele o poskytnutí Služeb, které mohou být splněny do uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení; v takovém případě Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn od Smlouvy o poskytnutí služeb odstoupit. V případě, že Služby ze strany Provozovatele budou ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služeb splněny Provozovatelem jen částečně a Uživatel od Smlouvy o poskytnutí služeb odstoupí, má Provozovatel nárok na úhradu poměrné ceny za jím poskytnuté Služby dle Ceníku. Tyto informace jsou poskytovány v souladu s články 6.1 k) a 16 a) směrnice 2011/83/EU a § 1834, § 1837 a § 1820 občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služeb Uživatelem nemá vliv na případné spory či uplatňování nároků Provozovatele ze Smlouvy o poskytnutí služeb.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

 

10.1 VOP jsou platné a účinné dnem zveřejnění na Webových stránkách. Znění VOP může být průběžně Provozovatelem upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které Uživatel odsouhlasil učiněním závazné objednávky, resp. uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb.

10.2 Pokud vztah založený Smlouvou o poskytnutí služeb obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem a příslušné k řešení sporů ze Smlouvy o poskytnutí služeb nebo v souvislosti s ní jsou české soudy. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Smlouvy o poskytnutí služeb či VOP vyžadují písemnou formu.

10.4 Smlouva o poskytnutí služeb včetně VOP je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.5 Kontaktní údaje Provozovatele:

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov